top of page

Õppekorralduse alused

 

1. Üldsätted

1.1. OÜ Dualteam (registrikood: 11062346) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest - edaspidi kui Kaire Parve Coaching ja Koolitus. Kaire Parve Caoching ja Koolitus on registreeritud täienduskoolitusasutusena Eesti Hariduse Infosüsteemis majandustegevusteate kood nr 250402.

1.2. Kaire Parve Coaching ja Koolitus on täiskasvanute koolitusasutus (ID EHISes: 2083496, õppekava rühm: Ärindus ja haldus), mis korraldab juhtimisalast täienduskoolitust juhtimisteaduste valdkonnas.

1.3. Õppetöö, sh organisatsioonisisesed koolitused, viiakse läbi Kaire Parve Coaching ja Koolitus koolitusasutuses aadressil Tiigi tn 3, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakonnas asuvates ruumides ja teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides, koolituse tellija koolitusruumides, veebivahendusel onlines või salvestatud videokoolitusena.

1.4. Koolitused (avatud programmid, arenguprogrammid) toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse wwwkaireparve.com veebilehel. Avatud programmid toimuvad aastaringselt.

Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. Kaire Parve Coaching ja Koolitus asjaajamiskeel on eesti keel.

1.8. Kaire Parve Coaching ja Koolitus õppekeel on eesti keeles.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6. õppe sisu;
1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. Kaire Parve Coaching ja Koolitus täienduskoolituste vormid:

2.1 Coaching’u programmid,  mis on personaalsed ja mõeldud kõrgharidusega juhtimiskogemusega tippjuhtidele. Programmi eesmärk on valmistada juhte ette edukaks tegutsemiseks nii eesti, kui rahvusvahelises majandusruumis. Programmis keskendutakse juhi võimekuse kujundamisele ja selle kaudu ettevõtte praktilisele arendamisele. Programmi kestus on 3-6 kuud, jagatud 6-8 sessiooniks. Programm toimub nii üks ühele kohtumistena, kui digitaalseid võimalusi kasutades.

2.2 Arenguprogrammid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele ja juhtkondadele. Arenguprogrammid on erineva pikkusega, moodulitest koosnevad koolitusprogrammid ning milles on ühendatud teooria ja praktika. Soovi korral on võimalik osaleda ka arenguprogrammide üksikutes moodulites.

2.3 Coaching'u programmid mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele, koolitajatele, coach’idele, treeneritele ja konsultantidele ning nendest moodustatud gruppidele. Coaching’u-programme on erineva pikkusega, s.h moodulitest koosnevad arenguprogrammid, milles on ühendatud teooria ja praktika. Programmid on väga praktilised ja sisaldavad palju harjutamist.

2.4 Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed täiendkoolitused - Kaire Parve Coaching ja Koolitus pakub organisatsioonisisese koolituse korraldamise täisteenust, veebiseminare, veebiseminaride temaatilisi sarju ning webinare, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva koolituse. 

2.5 Avalikud koolitused – veebiseminarid, veebinarid ja koolitusprogrammid soovijaile. Koolitusprogrammid on erineva pikkusega, vastavalt sihtgrupi vajadusele ja teema arengule, jagatud lühemateks lõikudeks ja erineva ajaperioodi peale. 

 

3. Isikuandmete kasutamine (töötlemine)

3.1. Kaire Parve Coaching ja Koolitus kasutab õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, haridus, eriala, kontakttelefon, e-post, postiaadress ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine
4.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab Kaire Parve Coaching ja Koolitus veebilehel www.kaireparve.com või e-posti teel dualteam@dualteam.ee või telefoni teel +3725130901.
4.1.2. Interneti teel registreerunud saavad automaatse registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile.
4.1.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumise algust.
4.1.4. Programmidesse registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht.
4.1.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Kaire Parve Coaching ja Koolitus töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad www.kaireparve.com

 veebilehelt jaotuse "Kontakt" juures.

4.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
4.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
4.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
4.2.3. Kaire Parve Coaching ja Koolitus on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

 

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppetasu.

5.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma käeliselt registreerimisvormil iga koolituspäeva alguses.

5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad iga mooduli lõpus ja kursuse lõpus tagasisideküsimustiku On-line vormis.

 

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistus vastavalt Täienduskoolituse standardile §3.

6.1.1. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

6.1.2. Tõend väljastatakse läbitud tundide arvu ja teemade kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

6.1.3. Koolituse katketanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

7. Koolituse eest tasumine

7.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

7.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.4. Kaire Parve Coaching ja Koolitus ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 

8. Koolitusest loobumine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Kaire Parve Coaching ja Koolitus kontaktisikut e-kirja teel Virtuaalassistent@dualteam.ee või telefonil +372513090. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 2 tööpäeva või ei teavita oma mitteosalemisest, koolituse tasu ei tagastata.

8.2. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

 

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

 

10. Õppija õigused ja kohustused
10.1. Õppijal on õigus:
10.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
10.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
10.1.3. saada teavet Kaire Parve Coaching ja Koolitus õppekorralduse ja õppekava kohta;
10.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Kaire Parve Coaching ja Koolitus süül ära jäänud kursuste eest;
10.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
10.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

10.2. Õppija on kohustatud:
10.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
10.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
10.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

 

11. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 

12. Vaidluste lahendamise kord

12.1. Kaire Parve Coaching ja Koolitus ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

13. Rakendussätted

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.01.2024.


 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, ja pabertahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaasidele. Kursuse lõppedes on kõikidel osalejatel võimalik tagasiside küsimustiku alusel anda kursusele ning kursuse õppejõule tagasisidet. Saadud tagasisidet analüüsib õppeasutus kaks korda aastas ning osalejate arvamust võetakse arvesse ning arutletakse kord aastas õppejõududega toimuvatel aruteludel.
 


 

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

 
Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud. Õppejõudude valikult lähtutakse kõrgharidusstandardist.  Õppejõudude kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel. Kaire Parve Coaching ja Koolitus kehtivate akrediteeringutega saab tutvuda siin.
 

Kõik õppurid kes osalevad aktiivselt õppetöös, teevad kaasa kodutööd ning eksamid saavad eduka kursuse lõpetamise korral tunnistuse.


 

Kaire Parve Coaching ja koolitus privaatsustingimused ja küpsiste poliitika

 

Kaire Parve Coaching ja Koolitus on juriidiline isik, registrikoodiga 11062346, asukohaga Tiigi tn 3, Rae vald, Jüri alevik, Harju maakond. 

 

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

 

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.
Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Kaire Parve Coaching ja Koolitus kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.

 

Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs Kaire Parve Coaching ja Koolitus poolt töödeldavatele isikuandmetele.

 

Käesolevates privaatsustingimustes sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt. äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

 

 

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

 

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.
See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

 • te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;

 • toimub personaalne õppenõustamine;

 • koostatakse või edastatakse suunatud pakkumisi;

 • viiakse läbi rahulolu-uuringuid;

 • tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega;

 • olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;

 • see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:

 • võlaõigusseadus;

 • maksukorralduse seadus;

 • maksualase teabevahetuse seadus;

 • raamatupidamise seadus;

 • jms.

 • see on vajalik Kaire Parve Coaching ja Koolitus õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;

 • kui te suhtlete meiega juriidilise isiku esindajana, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning teenuste pakkumiseks;

 • kehtivate õigusaktide täitmiseks;

 • asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;

 • piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;

 • kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

 

 

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?


Oma igapäevases äritegevuses töötleb Kaire Parve Coaching ja Koolitus omanik Dualöteam OÜ erinevaid isikuandmeid, sh:

 • töötajate isikuandmeid (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);

 • klientide andmeid;

 • veebilehe külastajate andmeid;

 • tellijate andmeid;

 • osanike/aktsionäride andmeid.


 

Eriliiki isikuandmed

  

Kaire Parve Coaching ja Koolitus kogub oma majandustegevuses eriliiki isikuandmeid vaid juhul, kui vajame neid selleks, et anda teile teenustega seoses nõu või pakkuda teile teenust. Eriliiki isikuandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).

 

Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:

 • kliendihaldus, nõustamine ja asjaajamine;

 • krediidivõimelisuse hindamine;

 • meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;

 • teenuste turundamine;

 • isikusamasuse tuvastamine ja kontroll;

 • võlgnevuste sissenõudmine;

 • teie ja OÜ Dualteam kaitsmine pettuse eest;

 • kehtivatele õiguslikele nõutele vastamine ja nende täitmine.

 

Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:

 • täidate teenuste saamiseks taotlusi või muid formulare;

 • esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;

 • helistate meile;

 • kasutate meie kodulehte ja teenuseid;

 • osalete meie kliendiuuringutes või reklaamikampaaniates.

 

Meie suutlikkus anda teile nõu ja pakkuda teile parimaid lahendusi sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis.
Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.

 


 

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

 

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid
Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

 • kui te olete palunud meil seda teha;

 • kui seadus seda nõuab või lubab;

 • kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;

 • kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toega tagamisega.

 

TEIE ÕIGUSED

 

Enda isikuandmetega tutvumine.
Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses neid edastame. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

 

Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.
Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

 

Andmete parandamine või kustutamine
Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

 

Andmete kasutamise piiramine
Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.
Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

 

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

 

Andmete ülekantavus
Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

 

KÜPSISTE KASUTAMINE (cookies)


Dualteam OÜ ja Kaire Parve Coaching ja Koolitus kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate meie veebilehte.
Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele. Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

 

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

 

Dualteam OÜ ja Kaire Parve Coaching ja Koolitus veebilehte külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andmete analüüsi ja reklaami partnerid (Google analytics, Facebook, Youtube jms.)

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS


Kaire Parve Coaching ja Koolitus säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.
Kaire Parve Coaching ja Koolitus tagab isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

 

Kaire Parve Coaching ja Koolitus kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Kaire Parve Coaching ja Koolitus teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. 

 

Juhul kui Isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Kaire Parve Coaching ja Koolitus tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

 

TEAVITUSTE KASUTUSTINGIMUSED


Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Kaire Parve Coaching ja Koolitus arvates võivad tellijale huvi pakkuda.

 

Teavitustest saab igal ajal loobuda. Uudiskirjast loobumiseks on võimalik vajutada kirja lõpus olevale lingile.
Uudiskirjaga liitudes annate nõusoleku oma isikuandmeid säilitada ja töödelda vastavalt meie reeglitele. Isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega.

 

Kaire Parve Coaching ja Koolitus käsitleb Teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt.

 

TINGIMUSTE MUUTMINE


Kaire Parve Coaching ja Koolitus uuendab vajadusel kehtivaid Privaatsustingimusi. Muudatusi võivad põhjustada teenuste ja toimimistavade arendamine, seadusandluse muudatused. Soovitame kehtivate tingimustega regulaarselt tutvuda meie veebilehel.

bottom of page